ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА НА СТОКИ

ОТ ИНТЕРПРО ТРЕЙДИНГ ЕООД


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:


Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат условията на доставка на стоки от страна на „Интерпро Трейдинг” ЕООД по двустранни и тристранни търговски операции и се прилагат във всички случаи, когато изрично не е уговорено друго.

Чл. 2. Купувачът по сделката се задължава да получи доставената от „Интерпро Трейдинг” ЕООД стока, съгласно потвърдена заявка и да заплати стойността й в уговорения срок, след извършване на всяка поредна доставка или при спазване на настоящите Общи условия.

Чл. 3. „Интерпро Трейдинг” ЕООД дава потвърждение на всяка получена заявка, като в това потвърждение се съдържа информация за вид, количество, цена, срок и начин на плащане, валута на плащане, условия на доставка или франкировка по Инкотермс в случаите на доставка извън територията на България, както и всички допълнителни, касаещи конкретната доставка и предварително уговорени условия. Това потвърждение се счита за основание за доставка.

Чл. 4. В случай, че „Интерпро Трейдинг” ЕООД има основателна причина да не извърши предварително потвърдената доставка, то дружеството уведомява купувача за това своевременно, като указва първия възможен ден за изпълнение на доставката. Горното не представлява нарушение на договор и не е основание за претенции за забавено изпълнение от страна на купувача.

Чл. 5. В случай, че купувачът поиска промяна на срока на доставката с по-кратък от заявения, при невъзможност за изпълнение „Интерпро Трейдинг” ЕООД има право да се откаже от договора, без това да води до претенции за неизпълнение от страна на купувача.

Чл. 6. Предаването на стоката по доставка на територията на България се удостоверява с издадената от „Интерпро Трейдинг” ЕООД фактура и предаването й по електронна поща или факс, а в последствие и на хартиен носител в оригинал на купувача.

Чл. 7. Предаването на стоката по доставка извън територията на България става в момент и на място, съгласно потвърдената франкировка по потвърдената заявка.

Чл. 8. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на стоката преминава върху купувача от момента, в който стоката му бъде предадена по реда на чл. 6 и чл. 7 от настоящите Общи условия за доставка.

(2) Доставената стока остава собственост на „Интерпро Трейдинг” ЕООД до момента на пълното заплащане на стойността по фактурата, както и на евентуално начислените лихви, неустойки по чл. 24 от настоящите Общи условия на доставка и други допълнителни разходи от страна на купувача.


ІI. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И РЕКЛАМАЦИИ:


Чл. 9. Количеството на доставяната стока се определя в потвърдената от „Интерпро Трейдинг” ЕООД заявка, съгласно чл. 3 от настоящите Общи условия на доставка.

Чл. 10. Качеството на доставяната стока се определя, съгласно предварително предоставени технически спецификации на производител или мостри, одобрени от клиента, като същите биха могли да се цитират или упоменат от него в заявката за всяка конкретна доставка.

Чл. 11. (1) Рекламации за количеството на доставената стока се предявяват в момента на доставката съгласно чл. 6 и чл. 7 от настоящите Общи условия на доставка. (2) Когато стоката не отговаря на изискванията, посочени в потвърдената заявка по чл. 3 от настоящите Общи условия на доставка, купувачът следва да уведоми „Интерпро Трейдинг” ЕООД незабавно при приемането. Ако той не стори това, стоката се смята за одобрена.

Чл. 12. (1) Рекламации за качеството на доставената стока, несвързани и невъзникнали по време на транспортирането на стоката, се предявяват писмено в рамките на 7 календарни дни от момента на доставката съгласно чл. 6 и чл. 7 от настоящите Общи условия на доставка и задължително преди стоката да е била употребена от получателя по какъвто и да било начин.

(2) Рекламацията по предходната алинея следва да е писмена и мотивирана. В нея следва да са точно посочени вида на стоката, датата на доставка, номер на фактура и транспортен документ.

Чл. 13. (1) Рекламации за качеството на доставената стока, свързани с възникнали по време на транспортирането и видими при разтоварване дефекти, се предявяват от купувача срещу превозвача по реда на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR), Конвенцията за международните железопътни превози (COTIF) и Брюкселската конвенция за унификация на някои правила относно коносаментите (Хагски правила и правила от Хага-Висби).

(2) Рекламации за качеството на доставената стока, свързани с възникнали по време на транспортирането, но не видими при разтоварване дефекти, се предявяват в срок най-късно до 3 дни след разтоварване по реда, посочен в ал. 1 на настоящия член.

Чл. 14. При рекламация:

(1) Получателят е длъжен незабавно да складира товара отделно от всякакви други товари, така че да се изключи какъвто и да е възможен примес с други доставени стоки от трети лица на получателя.

(2) При получаване на рекламацията „Интерпро Трейдинг” ЕООД оформя незабавно запитване до производителя на стоката с искане за отваряне на пробите за съответната доставка.

(3) Пробите от стоката пазени от производителя се изследват в сертифицирана лаборатория, посочена от компетентния орган на държавата по произход.

(4) В случай на нужда или искане от някоя от страните от повторен анализ на арбитражна проба се следва процедурата в държавата по произход на стоката.

(5) Резултатите получени от сертифицирана лаборатория съгласно процедурата установена от компетентния орган в държавата по произход на стоката са задължителни за страните по договора.

(6) Разноските по лабораторните изследвания се внасят предварително от получателя и остават за негова сметка, в случай че рекламацията се окаже неоснователна.

Чл. 15. В случай на основателност на рекламацията, получателят на стоката полага всички необходими грижи на добър търговец за запазване на товара в добро състояние, чист от примеси и замърсители до връщането му на „Интерпро Трейдинг” ЕООД или директно на производителя.

Чл. 16. „Интерпро Трейдинг” ЕООД взима обратно на свои разноски доставената стока от получателя и връща продажната цена в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на която са настъпили кумулативно следните условия:

- налице е уведомлението за изготвени резултати от окончателното изследване съгласно чл. 14 по горе;

- стоките са върнати на „Интерпро Трейдинг” ЕООД в състоянието съгласно чл. 15 и чл. 14, ал. 1;

- издадени са и са получени кредитни известия по издадените фактури съгласно действащото данъчно законодателство.

Чл. 17. При пристигането на стоката до склада на „Интерпро Трейдинг” ЕООД или на производителя, същата ще бъде претеглена на кантар или изброена, в случай на доставки на точни бройки с оглед установяване на точното количество, като това количество ще бъде и предмет на съставянето на счетоводни документи, удостоверяващи връщането на стоката.

Чл. 18. В случай, че стоката не е върната в състоянието съгласно чл. 15 и чл. 14, ал. 1 по-горе и това не се дължи на действие или бездействие на превозвача, „Интерпро Трейдинг” ЕООД задържа 10% /десет процента/ от цената като неустойка и за обезпечаване на разходите по привеждането на стоката в годен за употреба вид или за нейното унищожаване.

Чл. 19. „Интерпро Трейдинг” ЕООД не отговаря за повреди и отклонения от качеството на стоката, възникнали вследствие на нейното неправилно съхранение, употреба и експлоатация от страна на купувача.


III. ПРОДАЖНА ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:


Чл. 20. Цената, срока и начина на плащане за доставяната стока се определят в потвърдената от „Интерпро Трейдинг” ЕООД заявка по чл. 3 от настоящите Общи условия на доставка.

Чл. 21. Определената съгласно предходния член цена може да бъде променяна само по взаимно писмено съгласие между страните или с едностранно писмено предизвестие от стана на „Интерпро Трейдинг” ЕООД в резултат на рязка промяна в икономическата ситуация в страната или на международния пазар.

Чл. 22. За официален документ за надлежно и годно доказателство за съществуване на вземане от страна на „Интерпро Трейдинг” ЕООД се счита издадената фактура, удостоверяваща сумата и срока за плащане и предадена на купувача по електронна поща, факс или по пощата, или чрез куриер с обратна разписка.


VІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО:


Чл. 23. „Интерпро Трейдинг” ЕООД не носи отговорност за неизпълнение (вкл. и забава на изпълнението), ако то е причинено от непреодолима сила, забрани, ограничения, нареждания и други подобни, които са наложени с индивидуални актове на държавни и общински органи.

Чл. 24. При забава за плащане на цената съгласно чл. 20 от настоящите Общи условия на доставка, купувачът дължи на „Интерпро Трейдинг” ЕООД неустойка в размер на 0.5 % от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от незаплатената част от стойността на стоката, съгласно издадената фактура.

Чл. 25. Ако забавата за плащане е продължила повече от 5 (пет) работни дни „Интерпро Трейдинг” ЕООД има правото да откаже едностранно изпълнението на всички вече потвърдени, но все още неизпълнени заявки на неизправния купувач, като запазва правото си на неустойка по вече издадените и просрочени фактури.

Чл. 26. В случай на доставка, осъществена при условията на камисионна договорка, „Интерпро Трейдинг” ЕООД си запазва правото да изплати размера на комисионата на своя посредник само след пълното заплащане на стойността по фактурата, както и на евентуално начислените лихви, неустойки по чл. 24 от настоящите Общи условия на доставка, допълнителни разходи и т.н. от страна на крайния купувач.


V. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл. 27. Страните по договори за доставки на стоки се считат обвързани и с всички изменения и допълнения на настоящите Общи условия за доставка направени едностранно от „Интерпро Трейдинг” ЕООД и публикувани до получаването на стоката на официалната интернет страница на „Интерпро Трейдинг” ЕООД – www.bulpro2004.com

Чл. 28. За всеки спор, свързан с доставка на стока от страна на „Интерпро Трейдинг” ЕООД, включително спорове и разногласия относно тълкуването, изпълнението и неизпълнението на настоящите Общи условия на доставка, както и за всички въпроси, неуредени в тези Общи условия, се прилага българското законодателство, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл. 29. При непостигане на споразумение, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.


гр. София

30.10.2013г.

  изтегли PDFИНТЕРПРО


Бързи връзки

ДОБАВКИ ЗА ФУРАЖИ И ХРАНИ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ДОБАВКИ ЗА ХРАНА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ДОБАВКИ ЗА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ
ДОБАВКИ ЗА ХРАНА ЗА РИБИ
ОПАКОВКИ
BPCX AerPack: Бариерни подложки
BPCX AerDry: Абсорбиращи бариерни подложки
BPCX AluTrays: Алуминиеви подложки за печене
BPCX APT: CPET - подложки за печене
BPCX CrystalPack: Прозрачни опаковки
BPPP: Опаковки от РР (полипропилен)
BPCX DOT: Подложки за печене
BPCX DryMax: Абсорбиращи EPS-подложки
BPCX EPS: Стандартни подложки
BPCX IceCream: Опаковки за сладоледени продукти
BPCX MAP-системи за опаковане
BPCX NaturalBox: XPLA - биоразгр. подложки
BPCX Кетъринг продукти
BPCX Опаковки за плодове и зеленчуци
BPCX PVC-Стреч фолио
BPCX Фолио за термоформоване
BPCX Топ-фолио за горно термично затваряне на опаковки
BPCX Абсорбиращи вложки
BP PVC - ПРИНТИРАНО фолио
BP ItaSystem-етикети
BP: Нови предложения
АДИТИВИ за ХВП
Бекон, Шунки и Варено пушени разфасовки
Малотрайни колбаси
Трайно Варено-Пушени Колбаси
Сурово-сушени колбаси
Млени меса
ОБОРУДВАНЕ
FRIGOMECCANICA
VERCOS frigo
DEMO
EMICONREF-ZANOTTI
Булпост-ВЕНДИТА
ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ
КАРТА НА САЙТА
Начало
За нас
Новини
Контакти

Поща


Контакти


Адрес: България - София 1505, Район Оборище, ул. Гълъбец №5, Офис 8

Телефон: +359 (02) 943_ 91 30;   +359 (02) 943_ 91 31;   +359 (02) 943_ 91 32;   +359 (02) 943_ 91 33;      Факс: +359 (02) 943_ 91 34      E-mail: info@bulpro2004.com

БУЛПРО 2004 ООД, Булстат:   BG131194744                БУЛФЕРТ ООД, Булстат:   BG175110091                ИНТЕРПРО ТРЕЙДИНГ EООД, Булстат:   BG201757713